Program lojalnościowy

I. Postanowienia ogólne:

 

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym WOLNE KONOPIE – ubrania z konopi, zwanym dalej „programem”, adresowanym do klientów sklepu internetowego www.sklep.wolnekonopie.pl, zwanego dalej „sklepem”. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów WOLNE KONOPIE.
 2. Organizatorem programu jest firma Kavarito Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zarejestrowana pod adresem: Rynek 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, zwana dalej „organizatorem”, która zarządza programem poprzez specjalny system informatyczny, zwany „systemem”.
 3. W programie mogą brać udział klienci sklepu będący pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych zwani dalej „uczestnikami”.
 4. W programie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, właściciele i pracownicy sklepu oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo.
 5.  Program realizowany jest od dnia 06 lipca 2015 r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej organizatora www.sklep.wolnekonopie.pl oraz wysłanym newsletterze.
 6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.sklep.wolnekonopie.pl.
 7.  Dokonanie zakupu za pomocą zebranych punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
 8. Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: Kavarito Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Rynek 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 

II. Warunki przystąpienia do programu:

 

 1. Każdy klient zakładający konto w sklepie www.sklep.wolnekonopie.pl zgadza się na udział w programie lojalnościowym.
 2. Wypełniając formularz uczestnik wyraża zgodę na zasady regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Uczestnik wyraża także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na komunikowanie się z uczestnikiem drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną w celach związanych z programem.
 3. Udział w programie jest dobrowolny.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w regulaminie jest niezbędne do wzięcia udziału w programie.
 5. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny oraz formularz adresu rozliczeniowego, dostępny przy rejestracji konta i po zalogowaniu, zawiera poprawnie wypełnione wszystkie pola.
 6. Za datę przystąpienia do programu przyjmuje się datę wypełnienia formularzy i rejestracji konta przez uczestnika.
 7. Naliczanie punktów rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do programu.
 8. Uczestnik może przystąpić do programu w dowolnym momencie jego trwania.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie, niezgodnie z prawdą lub nieprawidłowo wypełniony przez uczestnika formularz zgłoszeniowy oraz za działalność przedsiębiorstw świadczących usługi pocztowe i telekomunikacyjne.
 10. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia poprzez pisemną lub elektroniczną prośbę skierowaną do organizatora. Żądanie usunięcia danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w programie.

 

III. Konto uczestnika:

 

 1. Uczestnik przystępujący do programu tworzy konto w systemie sklepu www.sklep.wolnekonopie.pl
 2. Konto jest niezbywalne i pozostaje wyłączną własnością organizatora.
 3. Konto tworzone jest uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.
 4. Uczestnik może posiadać wyłącznie jedno aktywne konto uprawniające do naliczania punktów i wymiany ich na możliwość nabycia towarów w obniżonej cenie. W przypadku, gdy uczestnik lub osoba posiada więcej niż jedną kartę aktywną zarejestrowaną, organizator uprawniony jest do unieważnienia wszystkich kont tego uczestnika, co oznacza anulowanie zapisanych na kartach punktów programu. O powyższym organizator niezwłocznie powiadomi uczestnika pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
 5. Konto służy do gromadzenia punktów na koncie uczestnika i umożliwia wymianę punktów na możliwość nabycia towarów w obniżonej cenie.
 6. Konto nie może być udostępniane innym osobom.
 7. Punkty na koncie uczestnika są ważne nie dłużej niż przez okres trwania programu.
 8. W przypadku utraty dostępu do konta uczestnik powinien zgłosić ten fakt w formie pisemnej lub drogą elektroniczną organizatorowi.

 

IV. Przyznawanie punktów:

 

 1. Organizator przyznaje punkty na konto uczestnika za nabycie produktów WOLNE KONOPIE.
 2. Klient nie otrzymuje punktów za wydatki związane z transportem.
 3. Wymiana punktów na gotówkę nie jest możliwa.
 4. Warunkiem przyznania punktów jest wręczenie przez uczestnika swojej karty sprzedawcy w sklepie, zanim uczestnik nabędzie produkty lub usługi objęte programem (przed zamknięciem transakcji). Późniejszy zapis punktów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonanego zakupu nie jest możliwy.
 5. Punkty przyznawane są wyłącznie pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za zakupione towary.
 6. Punkty przyznawane są według następującego przelicznika: każde wydane 1 zł odpowiada 1 punktowi.
 7. Uczestnik może zawsze sprawdzić ilość zgromadzonych na swoim koncie punktów za pośrednictwem strony internetowej organizatora po jednorazowym procesie aktywacji i zalogowania się.
 8. W przypadku, gdy uczestnik zwróci w sklepie nabyte produkty objęte programem, za które zostały przyznane punkty i otrzyma zwrot wartości tych produktów lub usług, organizator odejmie z konta uczestnika
  przyznane w chwili zakupu punkty.
 9. Punkty przyznane w wyniku błędu systemu informatycznego lub pomyłki pracowników organizatora bądź pracowników sklepów zostaną anulowane.
 10. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestniczenia w programie poprzez złożenie u organizatora oświadczenia woli.

 

V. Wymiana punktów na możliwość nabycia towarów w obniżonej cenie:

 

 1. Wszelkie zasady nabywania towarów w obniżonej cenie w związku ze zgromadzonymi punktami oraz zasady ich wydawania są poddane warunkom i ograniczeniom zawartym w aktualnym katalogu nagród lub innych materiałach opublikowanych przez organizatora na stronie www.sklep.wolnekonopie.pl.
 2. Punkty mogą być wymieniane wyłącznie na możliwość nabycia towarów w obniżonej cenie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany towarów objętych możliwością wymiany za punkty.
 4. Punkty mogą być wykorzystane do obniżenia ceny towaru na stronie koszyka sklepu.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do zastosowania się do zasad i warunków obowiązujących u dostawcy towarów w obniżonej cenie, w szczególności w odniesieniu do towarów wymagających rezerwacji z wyprzedzeniem oraz wszelkich ograniczeń lub opłat związanych z realizacją, odwołaniem lub zmianą takiej rezerwacji.
 6. Towary w obniżonej cenie, sprzedawane w ramach niniejszego Programu Lojalnościowego na rzecz uczestników w zamian za zgromadzone punkty (jeśli ilość punktów jest równoznaczna z ceną danego produktu), będą sprzedawane w obniżonej cenie 1zł brutto.
 7. Koszty dostawy towaru w obniżonej cenie pokrywa uczestnik.
 8. Płatność 1zł brutto + koszt dostawy odbywa się bezpośrednio gotówką lub zwykłym przelewem na konto firmy Kavarito Sp. z o.o. Sp. K.
 9. Zamówienie towaru w obniżonej cenie może być złożone jedynie przez uczestnika u organizatora za pośrednictwem strony internetowej. Każdy jeden punkt daje możliwość obniżenia ceny produktu o 0,01 zł.
 10. Uczestnik może żądać wymiany punktów na możliwość nabycia towarów w obniżonej cenie, jeżeli zebrał liczbę punktów wystarczającą do wymiany na taką możliwość.. Punkty można wymieniać na możliwość nabycia towarów w obniżonej cenie jedynie za sumę punktów zgromadzonych na jednym koncie.
 11. W przypadku wymiany punktów na możliwość nabycia towarów w obniżonej cenie, organizator odejmie z konta uczestnika ilość punktów odpowiadających zamówionym i wysłanym uczestnikowi towarom.
 12. Wszystkie towary w obniżonej cenie oferowane są w miarę dostępności. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub wycofania niektórych towarów ze sklepu internetowego. Zastrzega sobie również prawo dostarczenia uczestnikowi innego towaru o istotnych cechach odpowiadających cechom zamówionego towaru.
 13. Otrzymane towary z Katalogu Towarów nie podlegają wymianie na inne.
 14. Organizator zastrzega, że opisy towarów (w tym zdjęcia) prezentowane w Katalogu Towarów lub innych materiałach opublikowanych przez organizatora, wskazują wyłącznie na rodzaj towaru i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 15. Zamówienia na towary można składać jedynie w czasie trwania programu.
 16. Zamówienia złożone po jego zakończeniu nie będą realizowane.
 17. W przypadku otrzymania przez uczestnika uszkodzonego lub niepełnowartościowego towaru może on zażądać jego wymiany na egzemplarz pełnowartościowy pod warunkiem dostarczenia go do biura Kavarito Sp. z o.o. Sp. K.
 18. Przy odbieraniu towaru uczestnik jest zobowiązany do zbadania jego stanu, jakości i ilości pod rygorem utraty prawa do jego reklamowania.

 

VI. Postanowienia końcowe:

 

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem uczestników w programie jest organizator.
 2. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez organizatora.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, organizator każdorazowo zawiadomi o nich uczestnika poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu w sklepach i na stronie internetowej organizatora lub za pośrednictwem innych środków.
 4. Organizator nie udziela gwarancji na sprzedawane w ramach programu towary wymienione za punkty. Organizator może wykluczyć uczestnika z programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie przestrzega on niniejszego regulaminu. W takim wypadku uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wykluczeniu pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
 5. Niniejszy regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Wysyłanie
Sadzić, Palić, Zalegalizować!        |        WolneKonopie.org © 2017  -  "Made on blunt." - by concrete jungle underground.
 
lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Create Account